Zarząd BLACK PEARL S.A podjął decyzje zlecenia Autoryzowanemu Doradcy oraz Biegłemu Rewidentowi analizy o której mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO i przedstawieniu do publicznej wiadomości wyników badań zawierających informacje dotyczące obrotu kryptowalutą MCAN, która wywiera zasadniczy wpływ na istotną zmianę sytuacji finansowej Emitenta, w bardzo krótkim okresie czasu.

Dane opublikowane w raporcie kwartalnym za II kwartał roku 2020 nie podlegały badaniu biegłego rewidenta, a ich weryfikacja przez biegłego rewidenta miała nastąpić dopiero w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. Z uwagi na dbałość o transparentność danych oraz Uchwałę GPW Nr 644/2020 – Zarząd Black Pearl S.A postanowił: 1)Zlecić podmiotowi wpisanemu […]

Zarząd Black Pearl S.A. informuje o stanie transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.

Zarząd Black Pearl S.A. informuje, że powziął informacje od Kancelarii Adwokackiej obsługującej Etap Wstępny transakcji zakupu TFI oraz Domu Maklerskiego.Właściciele podmiotu będącego celem zakupu nie podjęli decyzji o sprzedaży swoich aktywów na rzecz Emitenta. Zdaniem Zarządu jest to spowodowane m.in zbyt wczesnym upublicznieniem delikatnej materii negocjacji. Atmosfera otoczenia biznesowego przedsięwzięcia jest podstawowym czynnikiem cenotwórczym i ma wpływ […]

Projekt oparty o patent nr PCT/PL2014/000046 o wartości przekraczającej 14.000.000,00 PLN będący własnością Emitenta, użyty przez firmę Biomass Energy Project S.A., otrzymał dotację od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Działanie jest kontynuacją współpracy pomiędzy BLACK PEARL S.A., a podmiotami: POLDAN, BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. o której Emitent informował we wcześniejszych raportach: – raport ESPI nr 11 z dnia 25.08.2017 r. – raport ESPI nr 7 z dnia 26.05.2017 r. – raport ESPI nr 24 z dnia 13.12.2016 r. – raport ESPI nr 23 z […]

Zespołu ekstraligi Master Pharm Rugby Łódź zaprezentował najnowsze koszulki meczowe z logo obecnego sponsora strategicznego Black Pearl SA, będącego właścicielem waluty cyfrowej MCAN.

Łódzki klub rugby to grupa pasjonatów z wielopokoleniową tradycją i zamiłowaniem do sportu. Klub wychował i wyszkolił wielu profesjonalnych zawodników, którzy stawali się członkami kadry reprezentacji narodowej, tym samym mając ogromny wpływ na historię rugby w Polsce. Pięciokrotnie zdobyli tytuł Mistrza Polski oraz ośmiokrotnie tytuł Wicemistrza Polski w sekcji Seniorzy, ponadto pięciokrotnie zdobyli Puchar Polski. […]

Informacja o postępach negocjacji w zakresie opisanym w ESPI 21/2020 jako kontynuacja działalności Emitenta przy wykorzystaniu płatności walutą cyfrowa MCAN coin. Zawarcie Umowy Warunkowej nabycia 25% ENERGA PLUS SP. Z O.O.

W związku z komunikatem EBI nr 21/2020 z dn 07.07.2020 r. Zarząd Spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. („Spółka”, „Emitent”) zobowiązał się, że opublikuje informacje o docelowym stanie przedsięwzięcia, po zakończeniu analizy finansowej .Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości stan rokowań przy realizacji założeń rozwoju Firmy opartej o użycie waluty cyfrowej MCAN- na dzień 19.08.2020 roku.Zawarto […]

Uchwała Rady Nadzorczej Black Pearl S.A w zakresie czynności Zarządu zmierzających do naprawy wad systemowych GPW. Nakazuje Zarządowi Emitenta zaprzestanie wszelkich działań procesowych przeciwko Spółce Skarbu Państwa, pozostawiając drogę dialogu społecznego.

Rada Nadzorcza Spółki BLACK PEARL S.A STOI JEDNOGŁOŚNIE NA STANOWISKU, że celem Spółki jest przysparzanie Polsce i jej obywatelom korzyściwynikających z efektu gospodarczego rozwoju przedsiębiorczości naszegokraju. Misją Spółki jest wzrost wartości Przedsiębiorstwa i wartości akcjizarówno drobnych jaki i większych akcjonariuszy, inwestorów rynkupublicznego. Black Pearl S.A posiada odmienne zadania i założeniagospodarczego rozwoju niż uzyskiwanie korzyści na […]

Spółka Black Pearl Capital ma za sobą trudy tydzień na rynku. Pozew wisi w powietrzu.

Zarząd Black Pearl S.A przy aprobacie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki podjął decyzję o pozwaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce o odszkodowanie w wysokości 1.000.000.000 PLN( jeden miliard złotych). Podstawą roszczenia są negatywne skutki finansowe i opiniotwórcze dla Emitenta i akcjonariuszy Spółki spowodowane nieprecyzyjnym regulaminem GPW – brzmiał komunikat spółki z 14.08.2020 roku. Sprawie niesprawiedliwości rynkowych, […]

Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej oraz stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące waluty cyfrowej MCAN.

W związku z podważaniem wiarygodności działań Spółki, co wpływa na wycenę rynkową akcji Emitenta, Zarząd postanowił opublikować posiadane informacje z Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące konkretnie waluty cyfrowej MCAN posiadanej przez Black Pearl S.A. Ponadto, stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarte w treści załącznika . TSUE w wyroku stwierdził, że transakcje dotyczące walut nietradycyjnych, czyli innych […]

Zarząd Black Pearl S.A pozywa GPW o odszkodowanie w wysokości 1 miliarda złotych

Zarząd Black Pearl S.A przy aprobacie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki podjął decyzję o pozwaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce o odszkodowanie w wysokości 1.000.000.000 PLN( jeden miliard złotych). Podstawą roszczenia są negatywne skutki finansowe i opiniotwórcze dla Emitenta i akcjonariuszy Spółki spowodowane nieprecyzyjnym regulaminem GPW. Ze względu na wielokrotne zawieszenia obrotu i użycie Regulaminu Giełdy, […]

Zawieszenie obrotu akcjami BPC

Transparentność i dostęp do informacji jest prawem akcjonariuszy. GPW nie powinno ograniczać praw nabytych przez drobnych akcjonariuszy i wpływać na wycenę akcji BPC. Opieszałe działanie Instytucji zaufania publicznego rodzi fałszywy obraz co do wiarygodności Emitenta. Zarząd Spółki Black Pearl S.A stoi na stanowisku , że Giełda PapierówWartościowych ma służyć Inwestorom bez podziału na lepszych i […]