Zarząd Emitenta informuje, że zamierza przekazać nieodpłatnie na rzecz obecnych akcjonariuszy Black Pearl S.A. pakiet 806.760 szt. (słownie: osiemset sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sztuk) waluty cyfrowej MCAN coin.

Każdy akcjonariusz posiadający dopuszczone do obrotu akcje Black Pearl S.A. – notowane w systemie NewConnect – otrzyma na określonych warunkach przydziału, do każdej posiadanej akcji BPC: 2 szt. (słownie: dwie sztuki) MCAN coin – waluty cyfrowej notowanej obecnie na Giełdzie Latoken.

Regulamin i warunki przekazania MCAN coin są dostępne na stronie Spółki. Działanie to umożliwi akcjonariuszom Black Pearl S.A nieodpłatne wejście w posiadanie waluty wirtualnej uznanej przez KNF za prawny środek wymiany za dobra lub usługi. W uproszczeniu: do każdej ilości akcji posiadanych w dniu 31.12.2020 roku – każdy akcjonariusz posiadający w portfelu akcje Emitenta, otrzyma – po zgłoszeniu woli otrzymania, MCAN coin – walutę wirtualną w parytecie ilościowym 1BPC:2 MCAN, na warunkach regulaminowych przydziału.