W związku z komunikatami: ESPI nr 21/2020 z dnia 07.07.2020 r oraz ESPI nr 30/2020 z dnia 19.08.2020 r. Zarząd Spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. („Spółka”, „Emitent”) zobowiązał się, że opublikuje informacje o docelowym stanie przedsięwzięcia.

Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości ostateczny stan realizacji rozwoju Firmy – opartego o możliwości nabywcze waluty cyfrowej MCAN – na dzień 23.09.2020 roku.

BPC zawarła Umowę nabycia 37,5% udziałów spółki ENERGA PLUS z siedzibą w Warszawie.

Wartość łączna transakcji – wyniosła 200.000 MCAN coins – za 25% udziałów oraz 250.000zł za kolejne 12,5% udziałów Przedsiębiorstwa.

Black Pearl S.A w ten sposób wszedł w posiadanie 37.5% udziałów firmy Energa Plus sp. z o.o.

Zrealizowano w ten sposób 150% wcześniejszych prognoz zapowiadanej akwizycji.

Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

https://www.bankier.pl/wiadomosc/BLACK-PEARL-S-A-BLACK-PEARL-S-A-Informacja-o-postepach-w-zakresie-opisanym-w-ESPI-21-2020-i-30-2020-jako-kontynuacja-akwizycji-przy-wykorzystaniu-platnosci-waluta-cyfrowa-MCAN-coin-Zawarcie-Umowy-Ostatecznej-nabycia-37-5-udzialow-w-ENERGA-PLUS-SP-Z-O-O-7967320.html