Zarząd BLACK PEARL S.A. informuje, że w związku z uchwałą Nr 644/2020
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2020 r., dnia 25 września 2020 roku została podpisana umowa o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze Spółką Zarzecki i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na dokonanie analizy sytuacji finansowej i gospodarczej emitenta oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości.
Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 10a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.