Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 07.10.2020r, zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Pana Jacka Jakubowskiego Prokurenta Emitenta.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do raportu.