Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ustawa o ofercie”) Zarząd Black Pearl S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym zawiadomienia sporządzonego na podstawie art. 69 ustawy o ofercie od Janusza Skopowskiego

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej, stanowi załącznik do niniejszego raportu: https://www.bankier.pl/wiadomosc/BLACK-PEARL-S-A-Zmiana-stanu-posiadania-7957687.html