W związku z komunikatem EBI nr 21/2020 z dn 07.07.2020 r. Zarząd Spółki pod firmą BLACK PEARL S.A. („Spółka”, „Emitent”) zobowiązał się, że opublikuje informacje o docelowym stanie przedsięwzięcia, po zakończeniu analizy finansowej .
Niniejszym przekazujemy do publicznej wiadomości stan rokowań przy realizacji założeń rozwoju Firmy opartej o użycie waluty cyfrowej MCAN- na dzień 19.08.2020 roku.
Zawarto Umowę Warunkową nabycia 25% udziałów spółki ENERGA PLUS z siedzibą w Warszawie.
Cena transakcji – nie niższa niż 10.000 MCAN coins, po kursie giełdowym z momentu zapłaty ceny za udziały.
Umowa w załączniku za zgodą stron na jej publikacje.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.