Działanie jest kontynuacją współpracy pomiędzy BLACK PEARL S.A., a podmiotami: POLDAN, BIOMASS ENERGY PROJECT S.A. o której Emitent informował we wcześniejszych raportach: – raport ESPI nr 11 z dnia 25.08.2017 r. – raport ESPI nr 7 z dnia 26.05.2017 r. – raport ESPI nr 24 z dnia 13.12.2016 r. – raport ESPI nr 23 z dnia 12.12.2016 r. – raport ESPI nr 18 z dnia 21.10.2016 r. – raport ESPI nr 17 z dnia 19.10.2016 r.

Zarząd Emitenta informuje również, iż w dniu 21.08.2020 r. w godzinach wieczornych – otrzymał wiadomość od Firmy BIOMASS ENERGY PROJECT S.A, powziętą z systemu informacyjnego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znaczącą dla BLACK PEARL S.A. „Projekt o numerze: POIR.01.01.01-00-0391/20 w konkursie dotacyjnym nr : 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka 1_2020 otrzymał dofinansowanie”.
„Technologia wykorzystania drewna potrzebieżowego oraz opołów drzewnych do produkcji materiału drewnopochodnego o wysokich parametrach techniczno-mechanicznych.”

Budżet projektu: 8 029 368.75zł.
Dofinansowanie: 4 817 621.25zł.

Realizowany Projekt zmierza do opracowania technologii produkcji innowacyjnego tworzywa drzewnego nowego typu. Patent na urządzenie do wzdłużnego rozdrabniania drewna należy do firmy BLACK PEARL S.A. PCT/PL2014/000046 i stanowi podstawę projektu badawczego. Prowadzone badania i prace doprowadzić mają do zbudowania linii technologicznej do produkcji unikalnego na skalę światową tworzywa. Produkt ma być innowacyjnym tworzywem drzewnym nowej generacji, w pełni ekologicznym i naturalnym.
Uzyskany materiał umożliwi produkcję elementów konstrukcyjnych o wysokich parametrach wytrzymałościowych tj.: belki nośne , konstrukcyjne i płyt o właściwościach fizykomechanicznych przewyższających istniejące obecnie na rynku.
Używane do jego produkcji surowce mogą w 100% pochodzić z materiałów odpadowych i recyklingu pozostałości leśnych.
Z przyjemnością możemy zakomunikować, iż ten wieloletni proces trwający ponad 5 lat doprowadzony został do pozytywnego rezultatu – uwieńczonego uzyskaniem dofinansowania z Instytucji Naukowej. Pozwala to kontynuować prace mające w konsekwencji doprowadzić do produkcji na dużą skalę unikalnego tworzywa drzewnego, jako polskiego wynalazku i produktu przez podmioty krajowe.
Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.