Zarząd Black Pearl S.A informuje, iż w dniu 24.12.2020 roku został poinformowany przez akcjonariusza większościowego Janusza Skopowskiego o decyzji umorzenia 300.000 (słownie: trzystu tysięcy) akcji BPC znajdujących się w jego posiadaniu.

Celem operacji jest zmniejszenie parytetu obecnego portfela większościowego względem akcjonariatu mniejszościowego, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku NewConnect.

Wartość akcji na dzień 23.12.2020 roku wynosi 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Ze względu na:

1. Brak finansowych i technicznych możliwości wykonania Uchwały ZWZ nr 17 z dnia 27.06.2019 roku – w zakresie umorzenia akcji serii G, której celem była sanacja aktywów Spółki.

2. Rosnącą rynkową wycenę wartości portfela akcji podlegających umorzeniu w ilości 300.000 szt. – wycenianych przy cenie 64.50 PLN za akcje – na dzień 23.12.2020r., na kwotę łączną: 19.350.000 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Brak możliwości skupu akcji z rynku i wycofania ich z obiegu. Zarząd Emitenta zwrócił się z prośbą do Głównego Akcjonariusza Pana Janusza Skopowskiego o rozważenie zbycia 300.000 sztuk akcji znajdujących się w jego posiadaniu za walutę wirtualną MCAN.

Janusz Skopowski zgodził się na takie rozwiązanie pod warunkiem umorzenia zakupionych akcji przez Black Pearl S.A. Zarząd zobowiązał się zatwierdzić powyższą transakcję na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Wspólników, a Janusz Skopowski głosować za uchwałą o umorzeniu.

Kwota transakcji opiewa na sumę: 1.000.000 MCAN coin (słownie: jeden milion )

Uzasadnienie: Janusz Skopowski uważa, że wartość zarówno MCAN coin jak i akcji BPC jest niedoszacowana rynkowo, dlatego po uchwaleniu zgody na umorzenie akcji i wykonaniu ich zakupu przez Black Pearl S.A w celu umorzenia, Janusz Skopowski przekaże otrzymaną kwotę w walucie MCAN na cele statutowe spółki Medican Ltd, której jest współwłaścicielem, a Medican Ltd dokona spalenia tych MCAN coin wykluczając je trwale z obrotu – usuwając je z łańcucha krypto na którym są zarejestrowane. Zmniejszy to jednocześnie ilość istniejących akcji BPC oraz jednostek waluty MCAN coin. Transakcja wzajemna będzie korzystna pod każdym względem dla obu Emitentów i pozostanie obojętna podatkowo.

Zdarzenie ma charakter incydentalny i stanowi gest w stronę akcjonariuszy Black Pearl S.A.