Dane opublikowane w raporcie kwartalnym za II kwartał roku 2020 nie podlegały badaniu biegłego rewidenta, a ich weryfikacja przez biegłego rewidenta miała nastąpić dopiero w związku z badaniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020. Z uwagi na dbałość o transparentność danych oraz Uchwałę GPW Nr 644/2020 – Zarząd Black Pearl S.A postanowił:

1)Zlecić podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców, spełniającemu wymogi, o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonanie analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki BLACK PEARL S.A. oraz jej perspektyw na przyszłość, a także sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez tę spółkę działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia w przyszłości;

2) przekazania do publicznej wiadomości dokumentu, o którym mowa w pkt 1), nie później niż dnia 07.10.2020 roku, w formie raportu bieżącego, w trybie i na warunkach określonych w § 4 ust. 5 lit. b) i § 6 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Realizacja powyższych obowiązków, stosownie do przepisów Rozporządzenia 596/2014 oraz § 17 ust. 3 Regulaminu ASO powinna umożliwiać inwestorom pełną, prawidłową i terminową ocenę danych informacji, odzwierciedlać specyfikę opisywanej sytuacji w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny oraz umożliwiać inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta lub na cenę lub wartość notowanych papierów .
Spółka w ostatnich latach na poziomie jednostki nie osiągała przychodów ze sprzedaży, ani przychodów finansowych;

3) w II kwartale roku 2020 nastąpiła znacząca zmiana w strukturze akcjonariatu Spółki, a następnie zmiana osób zasiadających w organach zarządzających oraz nadzorczych Emitenta;

4) od zajścia ww. zmian Spółka publikuje liczne raporty dotyczące prowadzonej działalności oraz dokonywanych transakcji, których treść, w ocenie Zarządu Giełdy, formułowana jest w sposób nieprecyzyjny, mogący wprowadzać w błąd uczestników obrotu;

5) z raportu kwartalnego za II kwartał roku 2020 wynika, że nastąpiła skokowa zmiana sytuacji finansowej Emitenta w stosunku do sytuacji finansowej Emitenta wykazanej w raporcie za rok obrotowy 2019 oraz w raporcie kwartalnym za I kwartał roku 2020.
Równocześnie, jak wskazano w pkt 3) powyżej, w dniu 14 sierpnia 2020 r. Spółka opublikowała raport kwartalny za II kwartał roku 2020, za który to okres sprawozdawczy wyniki finansowe Emitenta znacząco odbiegały od dotychczasowych wyników prezentowanych przez Spółkę. W tym kontekście w raporcie tym, w ocenie Zarządu Giełdy, brakuje wskazania kompletnych informacji odnośnie do przyczyn leżących u podstaw istotnej zmiany sytuacji finansowej Emitenta. Emitent jedynie w sposób ogólny odniósł się do przedstawionych danych finansowych, które w znaczący sposób odbiegają od danych finansowych prezentowanych w poprzednich okresach sprawozdawczych, wskazując że:
„Zysk netto został wypracowany z działalności finansowej związanej ściśle z rynkiem walut cyfrowych”.
Zarząd BLACK PEARL S.A korzystając z zaleceń i wskazań GPW – na obecnym Etapie rozwoju może przedstawić i poddać analizie konkretne działania Firmy . Emitent przedstawi klarowny i czytelny plan działania oraz zweryfikuje – w sposób czytelny dla akcjonariuszy – osiągnięte efekty finansowe.
Dodatkowo należy mieć na uwadze, że w przedmiotowym raporcie za II Kwartał – brak jest informacji istotnych dla wyceny przez Emitenta danej kryptowaluty, w szczególności informacji o sposobie klasyfikacji tej kryptowaluty, zasadach jej ujęcia w księgach rachunkowych, w tym metodach i sposobie wyceny przychodów i rozchodów z obrotu tą kryptowalutą. Tymczasem obrót tą kryptowalutą zdaje się mieć zasadniczy wpływ na – przedstawioną w przedmiotowym raporcie – istotną zmianę sytuacji finansowej Emitenta, która to zmiana dokonała się w bardzo krótkim okresie czasu.

Mając na uwadze stanowisko GPW uznające , że w odniesieniu do Spółki zachodzą przesłanki, o których mowa w § 15b ust. 1 lit. e) Regulaminu ASO tj. zachodzi istotna niepewność co do stanu faktycznego, jak i wątpliwości odnośnie do aktualnej sytuacji gospodarczej, majątkowej lub finansowej Emitenta, co w ocenie Giełdy uzasadnia żądanie zlecenia prze Emitenta sporządzenia przez Autoryzowanego Doradcę analizy i dokumentu, o których mowa w § 15b ust. 1 pkt 1 i 2 Regulaminu ASO – Zarząd BLACK PEARL S.A oświadcza , że nie podziela tego stanowiska .
Mając jednak na uwadze: Uchwałę Nr 644/2020 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 sierpnia 2020r. w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia analizy sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej oraz perspektyw dalszego prowadzenia działalności przez spółkę BLACK PEARL S.A.- Zarząd uznaje zaistniałą sytuacje jako okazję do rozwiania wszelkich wątpliwości, dostarczenia szerokiego spektrum czytelnych i jasnych oraz wiarygodnych informacji określających wartość aktywów Spółki – umożliwiając Inwestorom – jednoznaczną wycenę wartości akcji Emitenta – odniesioną do poziomu cenowego w czasie.

Podstawa Prawna :
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.