Zarząd Black Pearl S.A przy aprobacie Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki podjął decyzję o pozwaniu Giełdy Papierów Wartościowych w Polsce o odszkodowanie w wysokości 1.000.000.000 PLN( jeden miliard złotych). Podstawą roszczenia są negatywne skutki finansowe i opiniotwórcze dla Emitenta i akcjonariuszy Spółki spowodowane nieprecyzyjnym regulaminem GPW.

Ze względu na wielokrotne zawieszenia obrotu i użycie Regulaminu Giełdy, jako argumentu dającego swobodę interpretacji zdarzeń ekonomicznych osobom fizycznym, poprzez kreowanie kursu akcji – Spółka oraz akcjonariusze doznali uszczerbku ekonomicznego.