Transparentność i dostęp do informacji jest prawem akcjonariuszy. GPW nie powinno ograniczać praw nabytych przez drobnych akcjonariuszy i wpływać na wycenę akcji BPC. Opieszałe działanie Instytucji zaufania publicznego rodzi fałszywy obraz co do wiarygodności Emitenta.

Zarząd Spółki Black Pearl S.A stoi na stanowisku , że Giełda Papierów
Wartościowych ma służyć Inwestorom bez podziału na lepszych i gorszych.

Instytucja ta ma prawa , ale i też obowiązki. Nie może wpływać na Wolny
Rynek . Emitent i akcjonariusze powierzyli relacje wzajemne w zakresie
zapewnienia bezpieczeństwa obrotu i wymiany finansowej , bez woli jej
ograniczania.

Narzucanie woli urzędnika nie jest zdaniem Spółki uzasadnione i rodzi
wątpliwości co do zasadności takiego działania , a brak podporządkowania
się Spółki powoduje powstanie wątpliwości co do wiarygodności Emitenta
jak i przekazywanych regularnie , bez zastrzeżeń informacji.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd Emitenta zwrócił się do Władz GPW, zdając sobie sprawę z zagrożeń z tego tytułu wynikających. Prawo jest równe i bezstronne oraz zmusza Emitenta do określonej formy komunikowania swoich działań.